Prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama (Narodne novine 107/07) MAXXIA j.d.o.o. Agencija za poslovanje posredovanja u prometu nekretninama, upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sa sjedištem, Matije Gupca 33, Zadar, O.I.B. 83091410764 donosi 01.11.2016. godine sijedeće

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Općim uvjetima poslovanja MAXXIA agencija za posredovanje u prometu nekretnina ( u daljnjem tekst Posrednik)
uređuje osnovne obvezne poslovne odnose između Posrednika i klijenta (u daljnjem tekstu Nalogodavac): prodavatelj, kupac, najmodavac, najmoprimac, zakupodavac, zakupnik i svi drugi potencijalni sudionici u prometu nekretnina, kojima Agencija pruža usluge u posredovanju u prometu nekretnina.

1.2. Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora sklopljenog s klijentom (Nalogodavac) te se zajedno primjenjuju i dopunjuju.

1.3. Sve podatke o klijentima koje zaprimi Posrednik smatraju se poslovnom tajnom i oni se smiju koristiti isključivo u svrhu posredovanja i isključivo za tu svrhu priopćiti trećim osobama. Podatci o klijentima se mogu javno oglašavati na način određen ugovorom o posredovanju. Sukladno zakonskim propisima Posrednik može podatke o klijentima prenijeti državnim i javnim tijelima, pravnim osobama i ustanovama koji iste mogu koristiti isključivo u zakonskim okvirima.

1.4. Posrednik se obvezuje po pisanom nalogu Klijenta čuvati podatke o nekretnini za koju posreduje ili poslovnoj radnji u vezi s nekretninom za koju posreduje.

2. POSLOVANJE AGENCIJE

2.1. Agencija sve poslove u posredovanju obavlja temeljem ugovora o posredovanju koji sklapa s Klijentom u pismenom obliku i na određeno vrijeme. Identitet Klijenta utvrđuje se uvidom u važeće osobne dokumente klijenta. Identitet pravne osobe utvrđuje se uvidom u sudski registar poduzeća ili nekim drugim uvidom prema statusu pravne osobe.

2.2. Agencija u obavljanju poslova posredovanja postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i poslovnim običajima (pažnjom dobrog stručnjaka).

3. OBVEZA POSREDNIKA

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja posredovanoga posla
2. upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
3. dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmetne nekretnine
4. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja i oglašavanja nekretnine na tržištu
6. omogućiti pregled nekretnina
7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
8. čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište
10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao
11. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08)

4. OBVEZA NALOGODAVCA

1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i uručiti svu potrebnu vlasničku i tehničku dokumentaciju za nekretninu koja je predmet ugovora

2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini

3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine

4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu nekretnine

5. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja ako je tako dogovoren

6. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini, promijeni cijene nekretnine ili bilo kakve promjene od važnosti za realizaciju pravnog posla

7. nakon sklapanja predugovora, ugovora ili prvog pravnog akta isplatiti Posredniku naknadu za posredovanje

5. POSREDNIČKA NAKNADA

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju i ne smije prelaziti ukupno 6% od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine.

KUPOPRODAJA
Posrednička provizija se naplaćuje u postotcima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2 - 4%, ali ne manje od 8000,00kn

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 1 - 3 % ali ne manje od 7.500,00kn.
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je Posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za kupnjom nekretnine.

ZAKUP I NAJAM - IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP
Postotak od mjesečne najamnine jednokratno
75 % Minimalno
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

5.1. Pravo na posredničku naknadu stječe se prilikom sklapanja predugovora, ugovora ili prvog sklopljenog pravnog akta što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.2. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.3. U slučaju prestanka ugovora o posredovanju (protekom roka ili otkazom jedne od ugovornih strana) Nalogodavac je dužan Posredniku nadoknaditi stvarno učinjene troškove za vrijeme posredovanja što se posebno regulira ugovorom o posredovanju.

5.4. Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na posredničku naknadu u cijelosti u roku do 12 mjeseci u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
· neposredno odveo ili uputio Treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
· organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
· Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla,
· zainteresiranoj Trećoj osobi priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

5.5. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

6.1. Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji reguliraju ovaj vid poslovanja.

6.2. Posrednik zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta u skladu sa zakonskim propisima i politikom poslovanja Agencije.

Opći uvjeti primjenjuju se od 01 listopada 2016. godine.